Steiner HF – tilbageblik og fremtid efter 5 år

En præsentation af følgeforskningsresultater, overgang til videre uddannelse for afgangselever og fælles politisk arbejde

I 2016 blev steinerskolernes ungdomsuddannelse (11. og 12. klassetrin) godkendt ved lov af Folketinget som en selvstændig hf-uddannelse med eksamens- og karakterfrihed. I 2018 begyndte 5 steinerskoler i Kvistgård, Herlev, Gentofte, Odense og Aarhus således deres første hf-klasser under den nye lovgivning og gennemgik i årene efter en implementeringsproces, som blev fulgt med et omfattende tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Af lovbemærkningerne fremgik det, at den nye lov skulle evalueres politisk efter 5 år. Derfor iværksatte Steinerskolerne i Danmark et samarbejde med Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (Aarhus Universitet) et følgeforskningsprojekt, der skulle se på elevernes oplevelse af Steiner HF samt på overgangen til videregående uddannelse. Denne overgang vil blive omdrejningspunktet for den politiske evaluering af Steiner HF. For at give et bredere perspektiv for betydningen af implementeringen af det nye lovsæt, blev der i følgeforskningen også gennemført en række interview med rektorer og lærere, som afspejler deres oplevelser.
Sideløbende med følgeforskningen har Steinerskolerne i Danmark sammen med de 5 rektorer arbejdet kontinuerligt med at sikre, at både politikere, embedsfolk og det videre uddannelsessystem har kendskab til steinerpædagogikken, og de kvalifikationer elever med et Steiner HF-bevis står med efter endt uddannelse. Hertil kommer et stort arbejde med at synliggøre uddannelsen for skolernes egne- og potentielle nye elever og sikre et positivt og faktuelt kendskab til Steiner HF i offentligheden.
Læs også:

Population og validitet

95 % af de første 3 afgangsårgange har svaret. Besvarelserne er gennemført, hvor årgangene har været færdige i henholdsvis 27 mdr., 15 mdr. og 2 mdr.

Uddannelsen er efterspurgt

Efter gymnasiereformen i 2016, hvor Steiner HF blev mulig, er elevtallet på 11. og 12. klassetrin steget med 59 %
Tilgangen er steget – 59%
Af de nye elever kommer 60 % fra folkeskoler og 40 % fra fri- eller privatskoler.

Begrundelser for at vælge Steiner HF

Den brede og alsidige uddannelse, fællesskabet, undervisningsmiljøet og lærernes kompetencer udgør de væsentligste årsager for at vælge Steiner HF.
Den brede fagrække, hvor håndværk og de kreative/musiske fag vægtes lige så højt som de boglige, giver eleverne følelsen af at blive set og hørt i forhold til alle deres kompetencer.
Undervisningsmiljøet, hvor der generelt ikke larmes og mobbes, giver eleverne ro til fordybelse og tid til at finde deres kommende vej i uddannelsessystemet.

Hvor går eleverne hen efter Steiner HF?

Steiner HF-elever, der er under uddannelse, fordeler sig således:

Forbrug af gymnasiale suppleringskurser (GSK) efter Steiner HF

Steiner HF elever der tager GSK – 15%
Blot 15 % af Steiner HF-eleverne har – for at opfylde specifikke krav på videregående uddannelser –-efterfølgende benyttet GSK – især løft i niveau inden for de naturvidenskabelige fag.

Trivsel og fastholdelse på Steiner HF

Oplevede at de selv kunne gøre noget, når de havde vanskeligheder i undervisningen – 88%
Mener, at de fik tilbagemeldinger, som de kunne bruge i deres videre skolegang – 78%
Oplevede at blive inddraget i undervisningen – 80%
Undervisningen motiverede den enkelte til at lære nyt – 71%
Oplever at have et tilhørsforhold til skolen – 83%

Antal fuldførte elever samlet fra 2020-2022 5 Steiner HF-skoler

Antal elever, der har afsluttet Steiner HF er 360 på 3 år
Fuldførelsesprocent – 87%
Heraf har 2 % afsluttet med et vidnesbyrd uden hf-bevis

Fuldførelsesprocenten lå i skoleåret 2021/2022 på 88 procent for stx-uddannelsen og 72 procent for hf.

Støttemuligheder på Steiner HF

Skolerne støtter flere end de modtager støtte til.
Skolerne har modtaget specialpædagogisk støtte (SPS-tilskud) til 24 % af eleverne imens 34 % angiver, at de har modtaget en særlig form støtte, heraf:
Har modtaget specialpædagogisk støtte – 17%
Har modtaget særlig individuel undervisning – 45%
Har modtaget sygeundervisning – 3%
Har modtaget forskellige former for ekstra indsats (lektiehjælp, vejledning o.s.v.) – 29%

Forholdet mellem boglige fag, håndværksfag og kunstneriske fag

Mere end 90 % er meget tilfredse med fordelingen af fag, og langt de fleste ønsker ingen ændringer i forhold til fordelingen mellem boglige, kunstneriske og håndværksfag. De ønsker heller ikke ændringer i fagfordelingens placering på forskellige klassetrin.

Årsopgaven

Årsopgaven opleves som en afgørende og uundværlig del af uddannelsen. En livsforandrende proces for mange. Processen er krævende, men eleverne oplever, at de får solid læring om egen arbejdsmoral, og det styrker deres studiekompetencer og uddannelses- og professionsafklaring.

Forældres uddannelse og arbejde

Lang videregående uddannelse, mødre* – 37%
Lang videregående uddannelse, fædre* – 32%
Uddannelse af tre års varighed, mødre* – 24%
Uddannelse af tre års varighed, fædre* – 22%
Fuldtidsarbejde, mødre* – 69%
Fuldtidsarbejde, fædre* – 78%
*alle skoler er blandede skoler i henhold til AEs undersøgelse fra 2022

Hvad kan andre ungdomsuddannelser lære af Steiner HF?

“Steinerskolerne er ikke pædagogiske øer, hvor man isolerer sig fra samfundet. De erfaringer, som tidligere er opsamlet (Jensen et al. 2012), indeholder et potentiale, der kan virke udfordrende på andre ungdomsuddannelser. På landsplan når 20% af en ungdomsårgang ikke at afslutte deres uddannelse. Skal det mønster brydes, bør erhvervsskoler og gymnasieskoler inspireres af Steiner-HF. Det gælder især den brede fagrække, herunder de kunstneriske fag og håndværksfagene.
De kunstneriske og praktiske fag bidrager til trivsel og velbefindende. Sammenligninger med andre HF-uddannelser viser, at Steiner HF generelt klarer sig bedre indenfor trivsel og velbefindende, jf. https://danskegymnasier.dk/frafald-og-karakterer/ (Jensen et al, 2023)”

De 5 hf-skoler

I interviewene fortæller rektorer og lærere om den opkvalificering af lærerstaben, som blev igangsat. Som det fremgår af tallene, er der tale om temmelig omfattende opkvalificering, hvor tæt på 40 % af de eksisterende lærere blev efteruddannet.
“Både lærere og rektorer udtrykker, at det samlede kompetenceløft har betydning i forhold til skolernes kultur og værdier samt naturligvis undervisningens kvalitet.” (Jensen et al, 2023)
Evaluering af Steiner HF, DPU 2023